VAWireless d.o.o. | Zdravka Jovanovića 28, Valjevo, Srbija | Telefon: +381 (62) 235-787

UGOVOR BR. _______________

BROJ RAČUNA: 160-401895-04

 

 

OPŠTI USLOVI

O PRUŽANJU INTERNET USLUGA

 

 

 

Član 1.

  Predmet opštih uslova poslovanja

 

Predmet Opštih uslova poslovanja davaoca Ugovora (u daljem tekstu  „Opštih uslova”) je omogućavanje KORISNIKU od strane “VAWireless d.o.o.” stalne veze sa Internetom putem TCP/IP protokola i wireless linka uspostavljenog između KORISNIKA i “VAWireless d.o.o.”, za koju je korisnik dužan da plati “VAWireless d.o.o.” određenu naknadu po važećem cenovniku.

 

 

Član 2.

Obaveze korisnika

 

KORISNIK ne može prilikom korišćenja usluge koja je predmet ovih Opštih uslova postupati protivno imperativnim pravnim propisima Republike Srbije i međunarodnog prava, bilo nedozvoljenim prenošenjem ili snimanjem podataka, ili ugrožavanjem nečije intelektualne i materijalne svojine ili na bilo koji drugi način.

 

Zabranjenim ponašanjem KORISNIKA smatra se svako ponašanje:

 

 • Kojim se vrši krivično delo ili privredni prestup;
 • Kojim se vrši povreda odredbi autorskog prava i prava industrijske svojine;
 • Kojim se vrši delo nelojalne konkurencije;
 • Kojim se ugrožavaju ili povređuju nečija lična prava;
 • Kojim se vrši povreda dobrih poslovnih običaja i pravila o zaštiti prava potrošača;
 • Kojim se vrši povreda Ugovora, konvencija i preporuka u oblasti telekomunikacionog prava kao i kodeksa ponašanja na Internetu čiju je primenu pre zaključenja ili u toku trajanja Ugovora prihvatio “VAWireless d.o.o.”

 

KORISNIK se obavezuje da će se pridržavati  konvencija i preporuka u oblasti telekomunikacionog prava kao i kodeksa ponašanja na Internetu koji je prihvatio “VAWireless d.o.o.”, odnosno da svojim korišćenjem usluge koja je predmet Opštih uslova neće na bilo koji način ugrožavati druge korisnike ili delove Interneta.

 

Neke od kodeksom nedozvoljenih aktivnosti su:

 

 • Distribucija nezatraženih propagandnih poruka putem e–mail-a ili usenet konferencija;
 • Distribucija materijala koji su u protivrečnosti sa državnim ili međunarodnim zakonima;
 • Korišćenje servisa za neovlašćeni pristup ili za dobijanje kontrole nad drugim sistemima na Internetu;
 • „Spam” – ovanje server Provajdera putem slanja istovetnih nezatraženih poruka na veliki broj adresa na internetu;
 • Ugrožavanje nesmetanog korišćenja servisa od strane drugih korisnika, ugrožavanje nesmetanog rada mreže VAWireless ili bilo koje druge mreže ili dela Interneta;
 • Slanje ili prosleđivanje dobrotvornih zahteva, peticija, lančanih pisama, kao i slanje reklamnih i promotivnih materijala za proizvode i usluge, sem na mesta predviđena za takav vid oglašavanja;
 • Distribucija virusa ili drugih programa sa infektivnim ili destruktivnim osobinama.

O opštem prihvaćenom kodeksu ponašanja na Internetu KORISNIK se može informisati na sledećim relevantnim Internet adresama:

 

http://www.ripe.net   http://www.inernic.net

 

i o eventualnim promenama koje mogu nastupiti za vreme trajanja Ugovora.

 

Pravo korišćenja usluge koja je predmet Opštih uslova ima isključivo KORISNIK.

 

KORISNIK u sklopu usluge koja je predmet Opštih uslova nema pravo obezbeđivanja modemskog (dial-up), bežičnog ili nekog drugog pristupa na Internet trećim licima.

KORISNIK je u obavezi da o svakoj izmeni podataka relevantnih za provajdera, odmah i bez odlaganja pisano obavesti Provajdera kako bi mu se omogućilo dalje nesmetano korišćenje interneta.

KORISNIK je u obavezi da čuva svoju korisničku šifru u tajnosti i preduzme mere bezbednosti protiv zloupotrebe iste.

KORISNIK je u obavezi da odmah i bez odlaganja obavesti Provajdera o eventualno nastalim problemima na svom nalogu.

 

Član 3.

Prava “VAWireless d.o.o.” kada se korisnik ponaša na nedozvoljen način

 

Ukoliko po svojoj oceni zaključi da se KORISNIK u korišćenju servisa ponaša na nedozvoljen način, “VAWireless d.o.o.” ima pravo da korisnika pismeno upozori i da ga obavesti o radnjama sa čijim izvršavanjem mora da prestane, uz suspenziju Ugovora u roku od 10 dana. U ovom slučaju “VAWireless d.o.o.” ima pravo da podatke o Korisniku i njegovom nedozvoljenom ponašanju da na uvid ovlašćenim zainteresovanim licima.

Ukoliko KORISNIK i pored upozorenja nastavi sa nedozvoljenim ponašanjem “VAWireless d.o.o.” ima pravo da Ugovor raskine, uz obaveštenje upućeno KORISNIKU. KORISNIK u tom slučaju gubi pravo na povraćaj iznosa koji do raskida Ugovora nije uspeo da iskoristi.

KORISNIK će “VAWireless d.o.o.” nadoknaditi svu štetu, gubitke, ili troškove nastale kršenjem člana 2. odredbi ovog pravila.

Ocena “VAWireless d.o.o.” o nedozvoljenom ponašanju KORISNIKA smatraće se osnovanom onda kada postoji razumna sumnja u pogledu nedozvoljenog ponašanja u smislu člana 2.

 

 

Član 4.

Isključiva odgovornost korisnika za nedozvoljeno ponašanje

 

KORISNIK isključivo krivično, građanski, i na bilo koji drugi način odgovara za svoje nedozvoljeno ponašanje i za svaku štetu prouzrokovanu nedozvoljenim ponašanjem.

 

 

Član 5.

Ograničenje odgovornosti “VAWireless d.o.o.”

 

“VAWireless d.o.o.” ne odgovara za zagušenje, kašnjenja ili greške u funkcionisanju delova Interneta na koje objektivno ne može da utiče.

“VAWireless d.o.o.” ne odgovara za pravilno funkcinisanje linka iznajmljenog od SBB-a, ukoliko do problema u radu ovog linka dođe isključivo iz razloga na koje “VAWireless d.o.o.” ne može da utiče (viša sila, isključiva odgovornost SBB-a i sl.).

“VAWireless d.o.o.” ne odgovara za štetu koju KORISNIK načini nedozvoljenim načinom trećim licima.

“VAWireless d.o.o.” ne odgovara za štetu koja nastane kod KORISNIKA ili trećeg lica usled povrede korisnikove obaveze na čuvanje tajnosti podataka o svom korisničkom nalogu.

“VAWireless d.o.o.” ne odgovara za povredu prava na privatnost i sigurnost KORISNIKA koju na Internetu izvrši treće lice.

“VAWireless d.o.o.” ne odgovara za sigurnost i tačnost informacija koje korisnik razmenjuje sa ostalim korisnicima Interneta.

“VAWireless d.o.o.” ne garantuje da datoteke preuzete sa Interneta nemaju infektivne ili destruktivne osobine. KORISNIK je odgovoran za sprovođenje određenih procedura i provera radi zaštite od takvih programa. “VAWireless d.o.o.”  ne odgovara za izazvanu pričinjenu štetu.

“VAWireless d.o.o.” ne odgovara za štetu koju načini KORISNIK koje su u suprotnostima odredbama Člana 2. ovog Pravila.

 

 

 

Član 6.

Prekid veze sa internetom usled održavanja mreže “VAWireless d.o.o.”

 

“VAWireless d.o.o.” ne odgovara za prekid veze svog Servera sa internetom ako taj prekid nastupi kao posledica radova “VAWireless d.o.o.” na infrastrukturi svoje mreže ili čvorišta, pod uslovom da “VAWireless d.o.o.” obavesti o tome KORISNIKA jedan dan pre nego što radovi otpočnu i da prekid ne traje duže od 24 časa neprekidno.

 

 

 

Član 7.

Zaštita lokalne mreže i opreme KORISNIKA

 

KORISNIK samostalno snosi potpunu odgovornost za sigurnost, prava pristupa i pristup Internetu u okviru svoje lokalne mreže.

KORISNIK se obavezuje da na svoj računar postavi „firewall”, radi zaštite od nedozvoljenih TCP/IP konekcija na mrežu KORISNIKA.

 

Ukoliko KORISNIK, i pored mera koje će “VAWireless d.o.o.” preduzeti u skladu sa prethodnim stavom ovog člana, bude objekat ugrožavanja u smislu člana 3. st.2., “VAWireless d.o.o.” će mu, u granicama svojih mogućnosti i bez garancija za uspeh, pružiti stručnu pomoć u otkrivanju i onemogućavanju takvih aktivnosti pema njemu. “VAWireless d.o.o.” ne snosi nikakvu odgovornost za posledice koje KORISNIK zbog toga pretrpi.

 

 

Član 8.

Registracija lokalne mreže (IP adrese)

 

“VAWireless d.o.o.” KORISNIKU obezbeđuje potreban adresni IP prostor (statički i dinamički). Dinamički adresni prostor se ne naplaćuje, dok se javna statička (javna) IP adresa naplaćuje po važećem cenovniku.

U slučaju prekida važenja Ugovora, po isteku otkaznog perioda od 30 dana, ili nepalaćanja obaveza KORISNIKA “VAWireless d.o.o.” (u roku od 30 dana) ima pravo raspolaganja tako dodeljenim IP adresnim prostorom.

U slučaju zahteva za obnavljanjem ugašenog naloga, KORISNIK je dužan da uplati naknadu za ponovno priključenje.   

 

Član 9.

Uslovi plaćanja i cene

 

KORISNIK će za uslugu koja predstavlja predmet Opštih uslova, platiti “VAWireless d.o.o.”: Jednokratno na ime setup wireless-a i servera iznos utvrdjen cenovnikom; mesečno, na ime rentiranja wireless linka iznos utvrđen cenovnikom.

Navedene cene su bruto i uključuju porez. Prilikom fakturisanja u devizama i preračuna u dinarsku protivvrednost primeniće se srednji kurs NBS važeći na dan ispostavljanja mesečnog računa.

“VAWireless d.o.o.” će nakon potpisivanja Ugovora o korišćenju internet usluga ispostaviti KORISNIKU fakturu na ime setup wireless linka i servera.

Cene date za pakete koji nisu Flat, odnose se na jedan mesec korišćenja, što znači da ukoliko se dati broj megabajta ne utroši u tekućem mesecu, isti neće biti prenet u sledeći mesec. KORISNIK koji prekorači uplaćeni broj megabajta dužan je da isti plati po utvrđenom cenovniku.

Za svaki naredni mesec korišćenja usluge koja predstavlja premet Opštih uslova, “VAWireless d.o.o.” će ispostaviti KORISNIKU račun elektronskim putem do 5-og u mesecu za taj mesec na ime rentiranja wireless linka, uplate se vrše isključivo bezgotovinski opštom uplatnicom u banci .

KORISNIK će plaćanje vršiti do 10-og u mesecu za dati mesec, svakog 10-og u mesecu softver će automatski isključiti sve korisnike koji nisu do tada uplatili svoj račun.

 

Član 10.

Izmena cenovnika

 

“VAWireless d.o.o.” zadržava pravo da jednostrano izmeni cenovnik kojim određuje visinu naknade čije je plaćanje osnovna obaveza KORISNIKA po Ugovoru. “VAWireless d.o.o.” je dužan da obavesti korisnika najmanje 7 dana pre početka primene novog cenovnika pismenim putem, putem elektronske poste ili isticanjem obaveštenja na Web stranici www.vawireless.rs.

Cene se ne odnose na vreme koje je KORISNIK obezbedio svojim predhodnim uplatama.

 

 

Član 11.

Komunikacija između “VAWireless d.o.o.” i KORISNIKA

 

Sva obaveštenja i komunikacija između “VAWireless d.o.o.” i KORISNIKA obavljaju se u pismenoj formi koja uključuje i elektronske oblike kao što je elektronska pošta, obaveštenja na javnom Web sajtu “VAWireless d.o.o.”, kao i obaveštenja u segmentima sajta dostupnim samo KORISNICIMA “VAWireless d.o.o.”.

 

 

Član 12.

Održavanje i servisiranje na lokaciji KORISNIKA

 

Ovi Opšti uslovi ne podrazumevaju intervencije “VAWireless d.o.o.” na lokaciji KORISNIKA kao ni davanje opreme koja je vlasništvo “VAWireless d.o.o.” na privremeno ili trajno korišćenje na lokaciji KORISNIKA, osim intervencija na održavanju i servisiranju opreme koja pripada “VAWireless d.o.o.” koja se nalazi na lokaciji KORISNIKA Wireless linka.

“VAWireless d.o.o.” će sačiniti poseban zapisnik sa evidencijom opreme “VAWireless d.o.o.” koja se nalazi na lokaciji KORISNIKA. KORISNIK nije ovlašćen da održava, servisira ili vrši bilo kakve radove na opremi “VAWireless d.o.o.” koja se nalazi na lokaciji KORISNIKA, već je dužan da o svim eventualnim uočenim nepravilnostima bez odlaganja obavesti “VAWireless d.o.o.” KORISNIK je dužan da obezbedi i zaštiti opremu “VAWireless d.o.o.” koja se nalazi na LOKACIJI KORISNIKA na primeren način.

“VAWireless d.o.o.” i KORISNIK se mogu posebno sporazumeti oko tehničke podrške vezane za ostalu računarsku opremu i softver KORISNIKA, u kom slučaju će “VAWireless d.o.o.” imati pravo da dodatno tarifira te usluge, u okviru ispostavljenih mesečnih računa.

 

 

Član 13.

Komunikaciona oprema KORISNIKA

 

Da bi “VAWireless d.o.o.” mogao da obezbedi kvalitetno povezivanje KORISNIKA na Internet, KORISNIKU će dati preporuke vezane kako za izbor potrebne računarske i komunikacione opreme tako i za softver. “VAWireless d.o.o.” ne odgovara za tehničke smetnje koje mogu nastati ukoliko KORISNIK ne prihvati sve ili pojedine preporuke “VAWireless d.o.o.” ili izvrši neovlašćene prepravke na preporučenoj ili instaliranoj opremi.

 

 

Član 14.

Promena lokacije

 

U slučaju da dođe do preseljenja KORISNIKA na drugu lokaciju, sve troškove izmeštaja Wireless link-a, kao i sve druge eventualne troškove snosi KORISNIK.

“VAWireless d.o.o.” nije odgovoran za ovako izazvan prekid u korišćenju usluge, niti za eventualne tehničke i druge probleme koji mogu da nastanu kao posledica preseljenja KORISNIKA.

“VAWireless d.o.o.” će pružiti korisniku svu neophodnu pomoć, bilo telefonom ili E – mail-om.

“VAWireless d.o.o.” i KORISNIK se mogu dogovoriti o tehničkoj podršci preseljenja KORISNIKA na drugu lokaciju uz posebnu naknadu koju će “VAWireless d.o.o.” naplatiti na osnovu svog cenovnika za takav vid usluge.

 

 

Član 15.

Telefonska / E-mail podrška KORISNIKU

 

“VAWireless d.o.o.” će KORISNIKU obezbediti telefonsku i E–mail podršku u rešavanju svih problema vezanih za korišćenje usluge koja je predmet Opštih uslova, u okviru radnog vremena svog servisa podrške. Brojevi telefona za podršku telefonom su:

 • administrativni i finansijski sektor: 062/235-787
 • tehnički sektor: 062/291-201 i 060/0228-511

 

 

Član 16.

Garancija i ograničena odgovornost

 

“VAWireless d.o.o.” garantuje stabilno funkcionisanje usluge koja je predmet Opštih uslova.

KORISNIK potpisivanjem Ugovora prihvata da je upoznat sa smislom i mogućom upotrebom usluge koju mu obezbeđuje “VAWireless d.o.o.” Ugovorom i da razume uslove korišćenja usluge.

“VAWireless d.o.o.” ne snosi nikakvu odgovornost za vrednost koju upotreba usluge koja je predmet Opštih uslova ima za KORISNIKOVO poslovanje niti za poslovne rezultate nastale korišćenjem usluge.

KORISNIK sve informacije ili ma koji drugi materijal ili podatke nabavljene korišćenjem usluge koja je predmet Ugovora koristi na sopstveni rizik. “VAWireless d.o.o.” nema nikakvu odgovornost za ažurnost, ispravnost i kvalitet tako nabavljenih informacija. “VAWireless d.o.o.” takođe ne snosi nikakvu odgovornost ako KORISNIK informacije ili ma koji drugi materijal ili podatke dobijenje korišćenjem usluge koristi na način protivan važećim državnim ili međunarodnim zakonima ili na štetu trećih lica. “VAWireless d.o.o.” ne odgovara za tačnost, potpunost i blagovremenost dostavljanja ponuda i pisama, kao i za punovažnost i izvršenje Ugovora koje KORISNIK posredstvom usluge koja je predmet Opštih uslova zaključi sa trećim licima. 

 

 

Član17.

Opšte odredbe

 

KORISNIK nema pravo ustupanja Ugovora trećim licima, osim ukoliko takav prenos Ugovora “VAWireless d.o.o.” prethodno pismeno odobri, i to ne oslobađa KORISNIKA odgovornosti definisanih odredbama ovog Ugovora.

 

Član 18.

Promena Opštih uslova

 

“VAWireless d.o.o.” zadžava pravo da bez prethodne najave promeni pojedine ili sve odredbe ovih Opštih uslova, o čemu je dužan da bez odlaganja obavesti KORISNIKA.

 

 

Član 19.

Sastavni delovi Ugovora

 

Ugovor između “VAWireless d.o.o.” i KORISNIKA sačinjavaju Ugovor o korišćenju internet usluga – korisnički obrazac i Opšte uslove korišćenje wireless interneta.

Ugovor se smatra zaključenim kada KORISNIK popuni i potpiše Ugovor o korišćenju internet usluga, kojom prihvata Opšte uslove i cenovnik. Ukoliko je otvaranje naloga zatraženo putem telefona / e-maila, a uplata izvršena poštanskom uplatnicom, Ugovor se smatra zaključenim kada KORISNIKOVA uplata legne na račun.

 

Član 20.

Vreme važenja Ugovora / raskid Ugovora

 

Ugovor se zaključuje na neodređeno vreme.

Svaka Ugovorna strana ovlašćena je da raskine Ugovor pismenim obaveštenjem uz otkazni rok od 15 dana.

U slučaju da KORISNIK ne plati Ugovorenu naknadu u Ugovorenim rokovima, odnosno prekrši odredbe člana 2. Opštih uslova, “VAWireless d.o.o.” ovlašćen je da jednostrano raskine Ugovor pismenim obaveštenjem KORISNIKU bez ostavljanja otkaznog roka.

 

 

Član 21.

Otkaz Ugovora

 

Svaka od Ugovornih strana ima pravo da otkaže Ugovor. U slučaju otkaza, Ugovor će prestati da važi pošto korisnik iskoristi preostalo plaćeno vreme za tekući vremenski period, izuzev u slučaju ponašanja korisnika koji su u suprotnosti sa odredbama opštih pravila, kada otkaz Ugovora nastaje bezuslovno.

 

 

Član 22.

Klauzula o nadležnosti

 

Sporove po ovom Ugovoru ugovarači će rešavati sporazumno, a u slučajevima kada to nije moguće, biće nadležan Opštinski sud u Valjevu, uz primenu procesnog i materijalnog prava mesta suda.

 

 

Član 23.

Važenje Opštih uslova

 

Primena opštih uslova počinje 01.03.2017. godine i traje do izmene od strane “VAWireless d.o.o.”